ที่อยู่ของหน่วยงาน : ชั้น 9 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 1) 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110