ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญผู้ที่สนใจฟังสอนการใช้งานเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (CFX Connect Real-Time PCR Detection System,Biorad) โดย คุณปกรณ์ เพ็งอินทร์ ในวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00-16.30 ณ ห้องประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ >> https://forms.gle/axNetwWCzrWPizc68

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *