กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ

ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับหลักสูตรเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ ‘Sci Seed Camp 3’ สานฝันคนพันธุ์วิทย์ ร ะหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่

ศูนย์นวัตกรรมร่วมมือกับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้กับข้าราชการตำรวจ

ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 นำทีมโดย พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา ผบก.ศพฐ.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้กับข้าราชการตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 (ปทุมธานี) , ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 (ชลบุรี) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 (นครปฐม) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบภาคสนามและวิธีตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบยืนยันผลในห้องปฏิบัติการสำหรับป้องกันและป้องปรามการใช้ยาในทางที่ผิดของเยาวชน” และได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใช้อุปกรณ์ชุดตรวจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พลชัย พร้อมด้วยคณะทำงาน ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สำหรับการต้อนรับและความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามโดยนำนวัตกรรมเข้าไปใช้งานซึ่งคาดว่าจะเป็นผลดีในอนาคตต่อไป

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ได้รับเกียรติจากคุณจิตรวดี ไตรเรกพันธุเมื่อวันที่ เข้าศึกษาเรียนรู้และทดสอบการใช้งานจริงของชุดทดสอบการปนเปื้อนพันธุกรรมสุกรในอาหาร

ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 นำทีมโดย พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา ผบก.ศพฐ.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้กับข้าราชการตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 (ปทุมธานี) , ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 (ชลบุรี) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 (นครปฐม) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบภาคสนามและวิธีตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบยืนยันผลในห้องปฏิบัติการสำหรับป้องกันและป้องปรามการใช้ยาในทางที่ผิดของเยาวชน” และได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใช้อุปกรณ์ชุดตรวจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พลชัย พร้อมด้วยคณะทำงาน ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สำหรับการต้อนรับและความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามโดยนำนวัตกรรมเข้าไปใช้งานซึ่งคาดว่าจะเป็นผลดีในอนาคตต่อไป

บรรยากาศการจัดแสดงนวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

บรรยากาศการจัดแสดงนวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ ของศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) หัวข้อ “SDGs FOR THE BENEFIT OF MANKIND” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี #FSISC #PSU #ForensicScience

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 โดยมี รองศาสตราจารย์ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคม มหาวิทยาลัย และสถาบันเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ในการนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการการแสดงผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงผลงานวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ของศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเวทีของการบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป #FSISC#SCIPSU#PSU#STT49

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้กับข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 6

เรียนอาจารย์ ขออนุญาตอัพเดทกิจกรรม KM ณ ศพฐ.6(พิษณุโลก) เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.66 ทางเพจ Facebook ของศูนย์ฯ ดังนี้ ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 (ขอนแก่น) นำทีมโดย พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา ผบก.ศพฐ.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้กับข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 6 (พิษณุโลก) และพิสูจน์หลักฐาน 5 (ลำปาง) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 (พิษณุโลก) โดยมี พล.ต.ต.หญิง ปิยะเนตร ไชยหาญ ผบก.ศพฐ.6 ให้การต้อนรับในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบภาคสนามและวิธีตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบยืนยันผลในห้องปฏิบัติการสำหรับป้องกันและป้องปรามการใช้ยาในทางที่ผิดของเยาวชน” และได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใช้อุปกรณ์ชุดตรวจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พลชัย พร้อมด้วยคณะทำงาน ภายในกิจกรรมได้มีการพูดคุยในเรื่องการพัฒนากระบวนการวิจัยและปัญหาการตรวจพิสูจน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานความมั่นคงภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป […]

ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ “อุปกรณ์ตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบภาคสนามและวิธีตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบยืนยันผลในห้องปฏิบัติการสำหรับป้องกันและป้องปรามการใช้ยาในทางที่ผิดของเยาวชน”

เรียนอาจารย์ ขออนุญาตอัพเดทกิจกรรม KM ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.66 ทางเพจ Facebook ของศูนย์ฯ ดังนี้ ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติจาก นายมานิต ไชยศิวามงคล รองนายกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบภาคสนามและวิธีตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบยืนยันผลในห้องปฏิบัติการสำหรับป้องกันและป้องปรามการใช้ยาในทางที่ผิดของเยาวชน” โดย ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย , ผศ.ดร.กอบัว ไชยศิวามงคล ,พ.ต.อ.วชิรวิญ์ โจมสติ นวท.(สบ 4) กชช.ศพฐ.9 พร้อมภาคีเครือข่าย ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดของเยาวชนและชุมชน ทั้งนี้ ขอขอบคุณเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ให้ความสนใจการในการพัฒนางานวิจัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาด้านความมั่นคงแห่งรัฐและลดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งของคนในสังคมต่อไป

บรรยากาศการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4

บรรยากาศการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 เมื่อวันอังคารที่ 12 ธ.ค.66 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จ.ขอนแก่น โดยมี พ.ต.อ.สุรณรงค์ รัตนโกสุมภ์ นวท.(สบ 5) ศพฐ.4 ให้การต้อนรับในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบภาคสนามและวิธีตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบยืนยันผลในห้องปฏิบัติการสำหรับป้องกันและป้องปรามการใช้ยาในทางที่ผิดของเยาวชน” และได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ลองทดสอบใช้อุปกรณ์ชุดตรวจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พลชัย พร้อมด้วยคณะทำงาน ทั้งนี้ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สำหรับการต้อนรับและความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามโดยนำนวัตกรรมเข้าไปใช้งานซึ่งคาดว่าจะเป็นผลดีในอนาคตต่อไป

บรรยากาศการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10

บรรยากาศการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 เรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบภาคสนามและวิธีตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบยืนยันผลในห้องปฏิบัติการสำหรับการป้องกันและป้องปรามการใช้ยาในทางที่ผิดของเยาวชน” โดย ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย และคณะทำงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 จ.ยะลาซึ่งในการนี้ทางคณะทำงานศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย รศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร รศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ และดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ ได้มีการเสวนาและหารือประเด็นปัญหา โจทย์วิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ งานพัฒนาด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย ระหว่างกลุ่มงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน และกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 โดยความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานที่เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ที่จะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศต่อไป

บรรยากาศการจัดโครงการบริการวิชาการ ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์

บรรยากาศการจัดโครงการบริการวิชาการ ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์ ในหัวข้อ จุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การทำโครงงานอย่างสร้างสรรค์ และบูรณาการใน 4 สหวิทยาการ (วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์) โดยมี รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง BSc3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์