ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับหลักสูตรเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ ‘Sci Seed Camp 3’ สานฝันคนพันธุ์วิทย์ ร ะหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่