About us

ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic)

  15 มีนาคม 2564 : ได้รับการจัดตั้งกลุ่มภารกิจภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นเลิศโดยบุคลากรศักยภาพสูง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ “ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์”

Fairness

ส่งเสริมความยุติธรรม

Selflessness

ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

Service mind

การให้บริการที่ดี

Center of forensic science

เป็นศูนย์กลางทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

Innovation

สร้างนวัตกรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ในระดับแนวหน้าของเอเชีย

พันธกิจ (Mission)

A household name for forensic science

1. ให้บริการวิชาการทางนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามโจทย์ปัญหาของผู้ใช้เพื่อการใช้ประโยชน์จริงในอุตสาหกรรมความมั่นคง

3. ผลิตบุคลากรทางนิติวิทยาศาสตร์พันธุ์ใหม่เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมความมั่นคง

รายชื่ออาจารย์ประจำศูนย์ฯ

รศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร

รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร

รศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ

รศ.ดร.อภิชัย พลชัย

ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์

นักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์ฯ

น.ส.ภัทราพร การามหิโต